“She” by Bedros Tourian

‘She’ (1871) is a poem by Bedros Tourian. Below is my translation from Armenian to English. (If you want to read the original Armenian version, click here.)

***

She

The rose of spring,
If it did not resemble
The maiden’s cheeks,
Who would have esteemed it?

If the blue of the ether
Did not take after
The maiden’s eyes,
Who would have gazed at the sky?

If the maiden were not
Lovely and pure,
Where would man peruse
God of heaven?

A poem by Bedros Tourian, written in 1871. A poem called ‘She’

Նե
—Պետրոս Դուրյան (1871)

Վարդը գարնայնի
Թե կույսին տիպար
Այտերուն չ՚ըլլար՝
Ո՞վ կ՚հարգեր զ՚անի։

Թե չը նմաներ
Կապույտն եթերաց
Կույսին աչերաց՝
Երկինք ո՞վ կ՚նայեր։

Թե կույսը չ՚ըլլար
Սիրուն ու անբիծ,
Աստվածն այն երկնից
Մարդ ու՞ր կը կարդար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s